Karta Dużej Rodziny

grafika witryny rodzina.gov.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni informuje, że od 16 czerwca 2014 roku wszedł w życie rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014r., poz. 755), na podstawie którego będzie wydawana KARTA DUŻEJ RODZINY.

Od 01 stycznia 2015 r. (art. 35 od 02 stycznia 2015 r.) weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863), która określa zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania uprawnień członkom rodziny wielodzietnej oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.

Idea Karty Dużej Rodziny


Dokument w postaci Karty wydawany będzie w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Komu przysługuje?


Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25. roku – w przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje rodzicom nie pozbawionym władzy rodzicielskiej lub którym jej nie ograniczono, rodzicom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.

Jak przystąpić do programu?


Od dnia 16 czerwca 2014 r. istnieje możliwość składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni przy ul. Libelta 28 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w pokoju Nr 8.

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca.

awers i rewers Karty Dużej RodzinyInformacji udziela p. Agnieszka Kowalska, tel. 52 3428750.

Druk wniosku można pobrać w siedzibie MGOPS w Kcynia oraz korzystając z poniżego linku

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (107 KB pdf)

Wytworzył: Dariusz Gozdek (15 stycznia 2015)
Opublikował: Dariusz Gozdek (15.01.2015 12:02:21)

Ostatnia zmiana: () - zobacz rejestr zmian