Świadczenia rodzinne

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.),
   
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz.2284).
   
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238).


Zasiłek rodzinny i dodatki do niego - przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł – od 01 listopada 2017 r. 754,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł – od 01 listopada 2017 r. 844,00 zł.

W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
   
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
   
 3. osobie uczącej się.
   

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 
Obecnie zasiłek rodzinny przysługuje w kwotach:
 

 1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (od 01 listopada 2017 r. 100,00 zł);
   
 2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (od 01 listopada 2017 r. 130,00 zł);
   
 3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (od 01 listopada 2017 r. 140,00 zł);

 
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 

 • urodzenia dziecka (w kwocie 1.000,00 zł jednorazowo)
   
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (w kwocie 400,00 zł)
   
 • samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, lub 273,00 zł na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, nie więcej niż 546,00 zł na wszystkie dzieci - od 01 listopada 2017 r. 200,00 zł na dziecko, nie więcej niż 400,00 zł na wszystkie dzieci, lub 280,00 zł na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, nie więcej niż 560,00 zł na wszystkie dzieci)
   
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (w kwocie 95,00 zł na trzecie i kolejne dzieci - od 01 listopada 2017 r. 100,00 zł)
   
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (w kwocie 90,00 zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia i w kwocie 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - od 01 listopada 2017 r. w kwocie 100,00 zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia i w kwocie 120,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia)
   
 • rozpoczęcia roku szkolnego (w wysokości 100,00 zł jednorazowo)
   
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (113,00 zł miesięcznie - od 01 listopada 2017 r. 120,00 zł miesięcznie)

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (9079 KB pdf)

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (217 KB pdf)

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (233 KB pdf)

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (207 KB pdf)

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (209 KB pdf)

Oświadczenie członka rodziny ryczałt karta podatkowa (346 KB pdf)

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie nieopodatkowanym podatkiem dochodowym (2696 KB pdf)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (245 KB pdf)

Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy (318 KB pdf)

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki na dzieckiem (291 KB pdf)
 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1.300,00 zł (od stycznia 2016 r.).

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 

 1. matce albo ojcu,
   
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
   
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Osobom  innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   
 3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
 

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia,
   
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
   

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (4419 kB pdf)
 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności, osobie legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (ze wskazaniem daty jej powstania – jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia), orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat – jeśli osobie nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny.
 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (3346 kB pdf)
 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł (od 01 listopada 2015 r.).

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:

  a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

  b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

  c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

  d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   
 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
   
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
   
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
   
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
   
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (5690 kB pdf)
 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA


W języku potocznym utrwaliła się już nazwa BECIKOWE na określenie świadczeń związanych z urodzeniem dziecka. Tymczasem są to:
 

 1. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się  dziecka – w kwocie 1.000,00 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Aby ją uzyskać należy w złożyć wniosek  z następującymi dokumentami;

  -  kserokopie dowodów osobistych obojga rodziców;

  -  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

  -  dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny;

  -  zaświadczenie potwierdzające pozostawanie pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;

  -  inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.
   
 2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – w kwocie 1.000,00 zł. Aby go uzyskać należy złożyć dokumenty jak do zasiłku rodzinnego oraz zaświadczenie potwierdzające pozostawanie pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (2809 kB pdf)

Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (457 kB pdf)


Wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu uzyskania świadczeń rodzinnych oraz wzory wniosków  znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania  w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284).
 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217) wprowadza nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie – ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka*;
   
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
   
 3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
   
 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

 
* Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
   
 2. śmierci matki dziecka;
   
 3. porzucenia dziecka przez matkę.

 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 1. 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
   
 2. 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
   
 3. 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
   
 4. 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
   
 5. 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

 
Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego(jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom).
 
Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 1. w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
   
 2. jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

 
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
   
 2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku matki lub ojca lub osoby, która przysposobiła dziecko;
   
 3. jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
   
 4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
   
 5. osobom uprawnionym do świadczenia rodzicielskiego przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 1. świadczenia rodzicielskiego lub
   
 2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
   
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
   
 4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
   
 5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  - przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

 
Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osób, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką.
 
W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
W przypadku gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 2284).
 
Świadczenie rodzicielskie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
 
Istotne dla osób otrzymujących zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie może być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1.000,00 zł miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (104 KB pdf)

 


Istnieje możliwość pobrania w naszym ośrodku wniosków rozpatrywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (dla dzieci do 16 roku życia) (1934 KB pdf)

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (dla osób, które ukończyły 16 rok życia) (2314 KB pdf)

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (1135 KB pdf)

Wytworzył: Dariusz Gozdek (08 sierpnia 2014)
Opublikował: Dariusz Gozdek (13 sierpnia 2014 13:20:38)

Ostatnia zmiana: () - zobacz rejestr zmian